Svatý kníže Rostislav Velkomoravský

 

 

Svátek 28. října

 

   Tropar

 Prvý mezi knížaty národa svého, Bohem byv nabádán zatoužil jsi zanechati sloužení modlám 

 a v pravé víře poznávati Boha živého prozřetelně pečujícího o lid svůj.

 Moravský kníže Rostislave, požehnán jsi byl světci Cyrilem a Metodějem, kteří velikou lásku projevili k lidu slovanskému,

 pros za nás v příbytcích Otce nebeského, aby spasil duše naše.


  Kondak

Celým srdcem svým i duší Boha sis zamiloval.

Hle, pozval jsi moudré učitele z Konstantinova města, kteří lid tvůj zákonu Božímu a svatým Písmům naučili s pomocí Boží.

Z jimi přeložených knih pak i my vzděláni jsouce, Bohu díky vzdáváme,že nezůstali jsme v nevědomosti,

ale poučeni jsme,co je vůle Boží a jak spasiti duše své a získati nekonečný život v nebesích na přímluvy tvé, kníže Rostislave.

 


Svatí apoštolům rovní Cyril a Metoděj


 

Svátek sv. Cyrila 14. února, svátek sv. Metoděje 6. dubna, společný svátek 11. května a 5. července


 Tropar 

Apoštolům rovní, a slovanských zemí učitelé, Cyrile a Metoději v Bohu moudří,

Vládce všech proste, aby všecky národy slovanské, sjednotil v Pravoslaví a jednomyslnosti,

světu pokoj daroval a spasil duše naše


  Kondak

Uctěme posvátnou dvojici našich osvětitelů, kteří nám přeložením Božských Písem otevřeli pramen bohopoznání,

z něhož až do dneška hojně čerpáme a blahoslavíme vás, Cyrile a Metoději, kteří stojíte před trůnem Nejvyššího

a vroucně se modlíte za duše naše.


Čtení Žd 7, 26 - 8, 2, Mt 5, 14-19

 

 

 

Svatý arcibiskup Gorazd Moravský

 

 

Svátek 27. července, dříve i 17. července

 

  Tropar hlas 6.

Světiteli náš, otče Gorazde, důstojný následovníku svého učitele Metoděje, Moravské církve prvohierarchy, předivný sloupe pravoslaví, kterýs přetrpěl nekrvavé mučednictví i vyhnání od stáda svého muži lstivými, daleko od domovské své země Moravské utvrzoval jsi svým kázáním dogmata Boží pravdy, duchem ses sjednotil v Království Nebeském se svatými učiteli svými Cyrilem a Metodějem. Pros za nás, blažený, kteří ctíme s vírou tvoji památku, aby byl svět usmířen a naše duše byly spaseny.

 


Svatí sedmipočetníci

 

 

Svátek 27. července

 

 

Svatý Ivan Český

 

 

Svátek 24. června

 

  Tropar hlas 6.

Když ještě v temnosti nevěry přebýval národ, zjevil ses v pustině jako anděl Boží a svědčil o víře pravoslavné Kristově,

aby upevnil dědictví Otců a spasil duše naše.


  Kondak hlas 6.

Jen jedna perla stojí za to, abys, moudrý kupče, prodal vše a koupil ji. 

Jen jedna radost ze všech stojí za to, aby ses pro ni vzdal všech radostí ostatních. 

Nálezce nejvzácnější perly – Krista, svatý Ivane, pros Boha, abychom i my v Něm nalezli poklad nepomíjející radosti.


Čtení Žd 11, 32 -12, 2, Mt 11, 27-30


 

 

Svatá mučednice kněžna Ludmila

 

 

Svátek 16. září

 

  Tropar hlas 1.

Zanechavši temnotu modloslužby, s horoucí láskou přijala jsi světlo pravoslavné víry Kristovy; zjevila ses, Ludmilo, jako hvězda jitřní, a světlem svatosti své den pravé bohoúcty v české zemi jsi započala. Matko chudých, podporo ochromených, světlo slepých, utěšitelko zarmoucených, rosou modliteb svých před Hospodinem zavlaž milostivě srdce lidu svého ve víře netečná a zarmoucená, a zjasnivši oči naše, nedejž nám zahynouti od nepřátel našich.


  Kondak hlas 4.

V utrpení svém zazářila jsi skvostně, mučednice Ludmilo, prolitím své krve ses okrášlila a jako krásná holubice jsi k nebi vzlétla; přimlouvej se tedy stále, za uctívající tebe.


Čtení Ef 4, 17-25, Mt 13, 44-52

 

Svatý mučedník kníže Václav

 

 

Svátek 28. září a 4. března (přenesení ostatků) 

 

 Tropar hlas 4. 

Dnes andělé s lidmi spolu se radují, nebe i země oslavují památku tvou, svatý Václave, i my hříšní snažně tě vzýváme: 

pros za nás Boha, aby všeliké bídy a viditelných i neviditelných nepřátel zbavil nás, kteří ctíme přesvětlou památku tvoji.


  Kondak hlas 1.

S andělskými zástupy přebývaje, blažený, těšíš se z nevýslovné Boží dobroty a načerpav z ní blahodatné dary zázraků,

pramenem jsi uzdravení všem, kteří s vírou utíkají k tvé svatosti.


Čtení Gal 6, 2-8, Lk 6, 17-23

 


Svatý Prokop Sázavský

 

 

Svátek 4. července

 

  Tropar 
V tobě, otče, bylo zřetelně spaseno, což bylo podle obrazu Božího stvořeno, neboť přijav kříž na sebe následoval jsi Krista
a skutky svými učil jsi přemáhati tělo pomíjející a pečovati o duši nesmrtelnou.
Proto, ctihodný Prokope, duch tvůj raduje se s anděly.


  Kondak

Udatný obránce církve slovanské, udivil jsi věřící novým otevřením pramene apoštolské víry původní. Raduj se, neboť z tohoto pramene pít budou všichni, kdo žízní po Pravdě. Povoláváš i dnes ty, kteří touží po víře pravé, a ze studnic věčné Pravdy jim podáváš svaté Pravoslaví. Ty jsi duchovní květ sázavské pustiny, jenž živen rosou Božího požehnání vyzrál v plod k nasycení západních Slovanů. Tam jsi Oldřicha ke zbudování slovanského monastýru získal, kde pak obnovena byla škola cyrilometodějská k radosti zástupů lidu našeho. Požehnán byl i ostatky svatých Borise a Gleba a Břetislav svolával Boží hněv na jeho nepřátele. Zde roubováni byli Slované na ušlechtilý kmen pravoslavného křesťanství východního, aby hojné ovoce spásy nesl strom slovanský; zde mniši tví svaté knihy v jazyce slovanském opisovali a pro všechny končiny české země světlem byli. Modlíme se, svatý Prokope, ujmi se i nás, dědictví svého, a igumenskou berlou svou nás k potokům živé vody Kristovy přiváděj. 


Čtení Gal 5, 22 - 6, 2, Lk 6, 17-23


Svatý novomučedník biskup Gorazd II.

 

 

Svátek 4. září

 

  Tropar hlas 4.

Pravoslavných vůdce a moravské církve obnoviteli, v Bohu moudrý přední z pastýřů, otče Gorazde,
jenž jsi s radostí trpěl za Pravdu, pros milostivého Boha, aby spasil duše naše


  Kondak hlas 2. 

Uprostřed proudů nejistoty duchovní setrval jsi v pravdě jako démant nejtvrdší  a svému rodnému národu  zvěstoval jsi cestu spásy, Pravoslaví. Po bohumilém životě učitele Evangelia, velekněze a pastýře přijal jsi trpělivě a hrdinně korunu mučednickou 

od Spasitele Krista. Mučedníku, světiteli, otče Gorazde, pros za nás v Království Božím.


Čtení Žd 13, 7-16,  Jan 10, 9-16


 

© 1999-2019PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio