Dne 8. 4. 2014 se sešla Eparchiální rada pražské eparchie

14.04.2014

USNESENÍ EPARCHIÁLNÍ
RADY ZE ZASEDÁNÍ DNE 8. 4. 2014


Šárecká 36, Praha 6  1) Eparchiání rada schvaluje účast osobního tajemníka jeho
Vysokopřeosvícenosti, vladyky Jáchyma (jmenovaného podle
prováděcích předpisů k ústavě čl. 5/2/k), o. diákona
Vladimíra Dvořáka, na zasedáních ER a zasedáních jejích
odborů.2) Na základě zprávy o stavu místně odděleného střediska věřících v Rakovníku,
přednesené jeho duchovním správcem, d. o. Vladimírem Spurným,
Eparchiální rada schvaluje zrušení  místně odděleného
střediska věřících v Rakovníku k 30. 4. 2014 z důvodu jeho
faktického zániku.3) Eparchiální rada schvaluje ve smyslu ústavy (prováděcí předpisy, čl. 20/3/c) žádost
monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích o prodej původní a
dnes již bývalé monastýrské budovy v Loučkách.  ER  zároveň
prosí vladyku, pod jehož pravomoc spadají záležitosti monastýrů,
aby dohlédl na účelné využití takto získaných financí.
4) Z důvodu opakovaného odmítnutí žádosti Úřadu ER o
předložení účetnictví 2. pravoslavné církevní obce v Praze
(při chrámu Zesnutí Přesv. Bohorodičky na Olšanech) vzniká
podezření, že v účetnictví PCO jsou závažné nedostatky.
Opakovaným znemožňováním jeho kontroly ohrožuje rada PCO svým
jednáním důležité církevní zájmy. V souladu s ústavou, čl.
15/6, proto Eparchiální rada odvolává radu 2. PCO v Praze. ER
jmenuje tříčlennou přípravnou komisi, která do 30 dnů připraví
volby nové rady 2. PCO v Praze.6) Na základě unesení Hospodářského odboru ze dne 28. 2. 2014 a Osvětového odboru ze
dne 28. 2. 2014 v souladu s celkovou koncepcí rozvoje PPE pověřuje
Eparchiální rada Úřad ER ve spolupráci s arcibiskupem a
Hospodářským odborem k vyhledání vhodného pozemku pro stavbu
pražského eparchiálního centra a vypracování jeho koncepce.
Návrh financování vypracuje hospodářský odbor.7) Eparchiální rada zvolila okružním protopresbyterem pro Plzeňský okružní protopresbyterát
d. o. prot. Stepana Lohoydu.8) Eparchiální rada zvolila okružním presbyterem (děkanem) pro Tachovský okružní
presbyterát (děkanát) d. o. prot. Eugena Bakoše.9) Eparchiální rada žádá Úřad ER, aby jednal s katastrálním úřadem o výmaz věcného břemene
na budově PCO v Mostě, které bylo vloženo bez souhlasu ER v
rozporu s ústavou (prováděcí předpisy čl. 20/3/c).

  ER žádá ÚER aby podal trestní oznámení na o. igumena Izaiáše Slaninku pro pokus o zcizení
církevního majetku a poškození zájmů PCČZ trestnými činy
„porušování povinností při správě cizího majetku“ a
„podvod“.

  ER pověřuje Úřad ER ve spolupráci s okružním protopresbyterem, aby jednali s městem Most
o dalším trvání pronájmu pozemku pro stavbu monastýru sv.
Valentina.
  ER vyjadřuje své hluboké rozhořčení nad konáním o. Izaiáše Slaninky, žádá jeho
přísné potrestání a svěřuje tuto věc do rukou arcibiskupa
pražského jako jeho eparchiálního biskupa.10) Na základě zjištěných skutečností v církevní obci v Mostě odvolává Eparchiální
rada v souladu s ústavou, čl. 15/6, radu PCO v Mostě. ER pověřuje
duchovního správce obce, o. igumena Damiána (Urbáška), aby
sdělil ER návrhy na 3 členy přípravné komise, kteří budou
následně jmenováni ER a připraví volby nové rady PCO v Mostě.11) Vzhledem k tomu, že se po odvolání igumena o. Kosmy (Büchla) uprázdnilo místo statutáře
v  monastýru Proměnění Páně v Těšově, Eparchiální rada
navrhuje jeho Vysokopřeosvícenosti, vladykovi Jáchymovi, jmenování
statutářem monastýru Proměnění Páně v Milikově  - Těšově,
okr. Cheb, d. o. Mgr. Víta Metoděje Kouta.12) ER pověřuje okružního protopresbytera d. o. Mgr. Antonije Drdu, aby do 28. 4. 2014 podal
Úřadu  ER zprávu o budově, kterou užívala PCO v České Lípě.
Na příští zasedání ER bude pozván správce PCO Česká Lípa
d. o. mitr. prot. Mykola Ončulenko, a okružní protopresbyter  d.
o. Mgr. Antonij Drda.
Další noviny
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio