Pastýřský list metropolity Rastislava a paschální poselství Posvátného synodu

17.04.2014

Pastýřský list jeho Blaženosti Rastislava, metropolity českých zemí a Slovenska

 

 


PASTIERSKY LIST – Pascha 2014

Drahí otcovia, bratia a sestry – Christós voskrése!

Po období Veľkého pôstu, spojeného s pripomienkou Christovho utrpenia, prežívame veľkú radosť z Christovho Vzkriesenia. Tieto sviatočné dni nás napĺňajú radosťou, lebo hovoria o víťazstve Christa nad ľudským hriechom, o víťazstve života nad smrťou. Svedčia nám o istote večného života pre každého, kto žije s Christom, hoc by aj telesne zomrel.
V tom nás ubezpečuje Sám Spasiteľ slovami: Ja som Vzkriesenie a Život. Kto verí vo Mňa, bude žiť, aj keď umrie (Jn 11, 25). Svätý apoštol Pavol dodáva: Tak ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Christovi (1 Kor 15, 22-23). Paschálny kánon zasa hovorí: od smérti k žízni, i ot zemlí k nebesí Christós Bóh nás prevedé, pobídnuju pojúščich – teda – zo smrti do života a zo zeme do neba nás, spievajúcich víťaznú pieseň, previedol Christos Boh.
Vzkriesenie Isusa Christa, Jeho víťazstvo nad zlom a smrťou nám dáva istotu, že každý, kto s Christom žije, kto s Ním vo svojom živote spolupracuje, dôjde k víťazstvu. No pravdou je aj to, že nie je sluha väčší ako jeho pán a že svet leží v zlom (1 Jn 5, 19), že zlo v tomto svete je nepriateľom každého, kto je verný Christovmu Evanjeliu. Preto je na svete utrpenie spravodlivých. No Christos nás posilňuje slovami: na svete budete mať súženie, ale dúfajte, Ja som premohol svet (Jn 16, 33).
Naša pravoslávna Cirkev prechádza zložitou cestou. Prežívame ťažké skúšky od tých, čo zabudli, že hlavným poslaním kresťana je život v Christovi, život v pravde, život v úsilí o mravnú dokonalosť, život, v ktorom sa prejavuje Božia láska, a nie život pre nadobúdanie pominuteľného bohatstva a posilňovanie svojich mocenských pozícií.
Môžeme vidieť, ako bezohľadne sa niektorí ľudia túžiaci po moci usilujú dosiahnuť svoje ciele. Presadzujú sa nie kvalitou vlastného života v Christovi, ale poukazovaním na hriechy blížnych. Bludne sa domnievajú, že pri väčšej hriešnosti svojich blížnych budú lepšie vyzerať oni sami. Zabúdajú na slová Iisusa Christa, ktorý hovorí: Nesúďte, aby ste neboli súdení – lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení (Mt, 7, 1).
Modlime sa, aby dal Pán každému z nás silu hľadať a vidieť najprv svoje nedostatky. Prepodobný Efrém Sýrsky k tomu nabáda slovami modlitby: Hóspodi, dážď mi zríti mojá prehrišénija i ne osuždáti bráta mojehó – Pane, daj mi vidieť moje hriechy a neodsudzovať svojho brata. Nezabúdajme, že úspechom nie je to, keď sme lepší ako druhí, ale keď spolupracujeme s Bohom. Keď sa usilujeme žiť v Božej pravde a plniť Jeho svätú vôľu. Potom všetky ťažkosti a ľudské slabosti budú Bohom premožené.
Otvorme naše srdcia, aby ich svetlo Christovho Vzkriesenia osvietilo a zohrialo a zavládla v nás Jeho láska. Potom sa v nás zrodí i sila odpustiť všetkým vinníkom ich previnenia, lebo v nás bude prebývať Sám Christos, Ktorý je náš pokoj (Ef 2, 14), pretože cez Neho nastalo naše zmierenie s Bohom.
Christos vstal z mŕtvych a cez Jeho Vzkriesenie sme sa stali milovaným Božím ľudom, vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom určeným na vlastníctvo, aby sme zvestovali slávne skutky Toho, Ktorý nás z tmy povolal do Svojho predivného svetla (1 Pt 2, 9), v Ktorom už niet Gréka ani Žida, obrezaného ani neobrezaného, barbara ani Skýta, otroka ani slobodného, ale všetko a vo všetkom Christos (Kol 3, 10).
Preto sviatkujúc Christovo Vzkriesenie prinesme nášmu Spasiteľovi z hlbín duše vďakyvzdanie a s pocitom duchovného nadšenia spievajme radostnú paschálnu pieseň: Voskresénija déň, prosvitímsja toržestvóm i drúh drúha obýmem, rcém brátije i nenavíďaščym nás, prostím vsjá Voskresénijem: Je deň Vzkriesenia – rozžiarme sa touto slávnosťou a navzájom sa objímme – povedzme bratia aj tým, čo nás nenávidia – odpusťme všetko pre Vzkriesenie!

 

† Rastislav
 arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska


 

 

Velikonoční poselství Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

 

POSOLSTVO


 

Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku


 dôstojným kňazom a diakonom, ctihodným mníchom a mníškam

 a všetkým Christa milujúcim veriacim

 pri príležitosti sviatku Zmŕtvychvstania nášho Spasiteľa v roku 2014

 

Dôstojní otcovia, milovaní bratia a sestry,


 CHRISTOS VOSKRESE!

 

CHRISTOS VSTAL Z MŔTVYCH!


 Konečne nastal ten veľký a svetlý deň, na ktorý sme sa všetci spoločne pripravovali počas uplynulých štyridsiatich dní v modlitbách, bdeniach as pôstom, aby sme sa ako noví,vnútorne premenení ľudia, otvorení Božej láske a daru života, mohli plní viery, nádeje a lásky stretnúť so svojim Pánom a Učiteľom, ktorý Svojou oživujúcou smrťou na Dreve Kríža zvíťazil nad kliatbou smrti a zažiaril z temnôt hrobu ako „Prvorodený z mŕtvych“ (1 Kor 15,20).


 Drahí v Christu, svätá Pánova Pascha nie je iba jedným zo sviatkov cirkevného roka, ale je jedinečnou slávnosťou Božského Svetla, v ktorej je obsiahnutý všetok zmysel nášho kresťanského života. V Bohoľudskej Osobe nášho Spasiteľa sa Boh vo Svojej láske k človeku stretáva osobne s každým z nás a cez očistenie a uzdravenie samotných hlbín našich sŕdc od nákazy hriechu a hniloby smrti v životodarnej milosti Ducha Svätého nás náš milujúci Otec vedie „od slávy k sláve“ (2 Kor 3,18), teda k plnosti života v Bohu a s Bohom bez strachu zo smrti, v radosti z plnosti života, ktorá v udalosti svetlom prežiareného Pánovho Zmŕtvychvstania už nie je a nemôže byť ohraničená temnotou hriechu, nenávisti, bolesti, zúfalstva, prázdnoty, ani kategóriami času a priestoru.


 Milovaní, aby v nás táto nádej nového života, ktorý zažiaril z prázdneho Hrobu za hradbami Jeruzalema, deň odo dňa vzrastala a menila náš život, je potrebné neustále čerpať z osviežujúcich sviatostných prameňov, darov Ducha Svätého, ktoré vyvierajú v každom pravoslávnom chráme, kde sa Christova Cirkev okolo svojich biskupov a kňazov zhromažďuje k oslave Svojho Pána. Nezabúdajme teda pravidelne pristupovať k oživujúcim svätým Tajomstvám, prosme Pána o dar odpustenia a nových začiatkov v sviatosti spovede, omývajme svoje jazvy a zranenia, ktoré nám uštedril život, druhí ľudia alebo najčastejšie náš vlastný hriech v životodarnom prameni Christovej Krvi v tajomstve Eucharistie, ktoré neustále obnovuje náš vzťah so Zmŕtvychvstalým Pánom.


 Bratia a sestry, počas svetlej paschálnej slávnosti môžeme znovu prežiť tú skutočnosť, že v Christu a s Christom nejestvuje utrpenie či bolesť kríža, ktoré by nemohli byť premenené na radosť Zmŕtvychvstania. Tento paradox, totiž že Boh môže učiniť temnotu hrobu počiatkom nového života, sa netýka len ľudí, ale aj Cirkvi, ktorá je tiež živým Bohoľudským, a teda aj krehkým a zraniteľným organizmom.

 

Čo sa našej miestnej Cirkvi týka, zdá sa, že sme počas uplynulého roka siahli až na samotné dno. Chvíľami sa zdalo, že ľudská slabosť a nedokonalosť zatieni jej radostné posolstvo spoločnosti, v ktorej žijeme. Prichádzali okamihy, kedy sme už možno boli zúfalí či znechutení. No Pán vo Svojej nezmernej milosti a láske nás neopustil. 13. miestny snem, ktorý sa konal 11. januára tohto roka v Prešove, potvrdil rozhodnutie Posvätnej synody o menovaní vladyku Jáchyma na pražskú arcibiskupskú katedru a zároveň zvolil prešovského arcibiskupa vladyku Rastislava za metropolitu českých krajín a Slovenska. Drahí, spoločne s vami všetkými chceme aj my, vaši biskupi, dúfať, že sa s Božou pomocou začne nová etapa v živote našej Cirkvi, chceme veriť, že po temnote zúfalstva zažiari nádej nového života. Veď práve slávnosť Paschy je časom nových začiatkov, kedy môžeme s radosťou jeden druhého objať a nazvať bratmi aj tých, čo nás nenávidia, ako to spievame v paschálnych stichirách. 

 

Bratia a sestry, zodpovednosť za rozvoj Cirkvi a za zrozumiteľnosť a hodnovernosť posolstva Evanjelia nemajú len biskupi, ale sú k nej povolaní všetci jej členovia bez rozdielu, každý tam, kde ho Pán povolal. Učme sa teda všetci odznova budovať v sebe Božie Kráľovstvo, učme sa každodenne v Pánovej škole modlitby, ponárajme sa do hlbín našej pravoslávnej duchovnej tradície, čerpajme z prameňov oživujúcich Christových tajomstiev, vnášajme s pokorou a s vedomím vlastnej nedostatočnosti, no v radostnej istote svetlého Christovho Zmŕtvychvstania vieru, lásku a nádej do svojich domovov, rodín, cirkevných obcí a do celej spoločnosti! Učme sa sami a pomáhajme pochopiť aj ľuďom okolo nás, že Pán, Ktorý zvíťazil nad smrťou, a Jeho nekonečná láska k človeku sú jedinou istotou a nádejou pre svet, ktorý sa v poslednej dobe tak búrlivo mení a ktorý očividne stráca smerovanie k dobru a zmysel pre hodnoty.

 

Nech milostivý Pán, ktorý „smrťou pošliapal smrť a tým, čo sú v hroboch, daroval život“, žehná vás všetkých, vaše rodiny a cirkevné spoločenstvá!


 

CHRISTOS VOSKRESE!


 CHRISTOS VSTAL Z MŔTVYCH!


 

† Rastislav,


 arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska


 

† Jáchym,

 

arcibiskup pražský a českých krajín


 

† Juraj,


 arcibiskup michalovsko-košický

 

Další noviny
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio