Usnesení Eparchiální rady z 2. a 3. června 2015

17.06.2015

Usnesení Eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie ze zasedání 2.-3. 6. 2015


1. Na základě zjištěných nejasností při kontrole účetnictví 3. PCO v Praze (Na Slupi) ER ukládá duchovnímu správci PCO odstranění zjištěných nedostatků a doporučuje PCO využít služeb akreditovaného účetního.

2. ER pověřuje ředitele ÚER, aby našel vhodného kandidáta na pozici tajemníka majetko-právního odboru a předložil jej ke schválení ER.

3. ER vyslechla návrhy o. Borislava Rudiče jako tajemníka poutnického odboru na činnost odboru a uložila mu vypracovat program poutí.

4. ER ukládá všem církevním obcím, monastýrům a dalším bohoslužebným zařízením v Pražské pravoslavné eparchii, aby do konce letošního roku ukončily odběr bohoslužebných svíček od jiných dodavatelů a od 1. 1. 2016 odebíraly jen svíčky dodávané Pražskou pravoslavnou eparchií, tak jako je tomu i u ostatních místních pravoslavných církví. Takto získané prostředky budou tvořit jeden ze základních pilířů financování eparchie, který umožní další fungování církve i poté, co přestane dostávat finanční náhrady a další prostředky od státu.

5. ER ukládá mitr. prot. Polanskému přepsat nájem kostela sv. Anny ze sdružení pro integraci cizinců, jehož je statutářem, zpět na PCO v Plzni, tak jak slíbil arcibiskupu pražskému a řediteli ÚER při svém znovupřijetí do Pražské eparchie. Toto musí vyřešit do 31. 7. 2015.

Pokud těmto požadavkům o. Polanský nevyhoví, ER žádá arcibiskupa pražského a ředitele ÚER, aby z jeho chování vyvodili patřičné důsledky.

6. ER na základě zjištění existence finančních závazků revokuje svoje usnesení č. 9 ze dne 2. 4. 2015 a ponechává mitr. prot. Mykolu Ončulenka na místě duchovního správce PCO v České Lípě až do vyřešení této záležitosti.

7. ER navrhuje jmenovat pomocným duchovním při PCO v České Lípě jer. Pavla Samotovku s pracovní smlouvou na 1 rok se zkušební dobou na 3 měsíce.

8.ER navrhuje v záležitosti koupě nemovitosti v ul. Bukovská č.p. 150, Kladno: PPE poskytne PCO v Kladně na koupi domu příspěvek 350 000 Kč a bezúročnou půjču 350 000 Kč (dohromady 700 000 Kč, slovy sedm set tisc korun českých), která bude účelově vázána na koupi nemovitosti do majetku PCO v Kladně. Půjčka bude ošetřena omezením disposičních práv ve prospěch PPE vloženým do katastru nemovitostí. Za tuto půjčku a její řádné splácení bude ručit duchovní správce Roman Hajdamačenko, který až do splacení celé částky nebude moci opustit PCO v Kladně.

9. ER souhlasí s přidělením finančních příspěvků církevním obcím na opravy farních budov a chrámů dle předložených žádostí (Frýdlant 150 tis., Praha – sv. Kateřina 50 tis., Kralupy nad Vltavou 50 tis., Milíře 100 tis./byt + 50tis./chrám, Rokycany 250 tis., Lesná 100 tis, Tachov 50 tis.) Celkově bude rozděleno z fondu na opravy majetku 800.000,-Kč.

10. ER vzala na vědomí zprávu o. Čerepka o církevním školství v eparchii a poděkovala mu za dosavadní vykonanou práci a pověřuje o. Čerepka a ses. Lendělovou přípravou školského odboru.

11. ER přijala zprávu osvětového odboru a souhlasí s usneseními osvětového odboru a jejich plněním.

12. ER ukládá osvětovému odboru připravit jednotné inventární knihy, matriky, křestní listy, oddací listy a lístečky na vzpomínky.

13. ER pověřuje ses. Lendělovou a mát. Šuvarskou připravit pravidla fungování osvětového a publikačního fondu.

14. ER pověřuje ÚER úpravou webových stránek www.pravoslavnacirkev.cz. Souhlasí s uvolněním potřebných fin. prostředků. Vzala na vědomí informaci , že finančně se na tomto projektu bude podílet i Památník hrdinů heydrichiády částkou 20 000 Kč.

15. ER bere na vědomí a doporučuje uzavřít smlouvu o pronájmu bohoslužebných prostor mezi PCO v Mělníku a městem Mělník.

16. ER ukládá ÚER, aby uvedl do původního stavu dle usnesení č. 16 ze zasedání ER dne 27. 2. stav registrace PCO v Mostě

17. ER se zabývala stavem PCO v Lesné a bere na vědomí informace arcibiskupa pražského Michala, že situaci řeší a připravuje vhodného kandidáta na místo duchovního pro PCO v Lesné.

18. ER zřizuje při PCO v Berouně místně oddělená střediska věřících v Rakovníku, Hořesedlech a Hořovičkách. Peníze na účtu zrušené PCO v Hořovičkách budou pod dohledem ÚER použity na opravu fary v Hořovičkách.

19. ER doporučuje pověřit administrováním místně oddělených středisek věřících v Rakovníku, Hořesedlech a Hořovičkách jer. Zdeňka Veselého.

20. ER zřizuje 9. PCO v Praze pro řecky mluvící věřící. Správu PCO svěřuje do péče arcibiskupa Michala.

21. ER zřizuje subjekt Soteria - centrum pomoci Pravoslavné církve pro organizaci a realizaci sociálních a humanitárních aktivit včetně vězeňské pastorační péče.

22. ER bere na vědomí, že příští zasedání bude 23. 6. 2014.

23. ER přesunuje projednání jednacího řádu eparchiální rady na příští zasedání.

24. ER ukládá ÚER aby vypracoval jednotný jednací řád pro shromáždění církevních obcí dle Prováděcích předpisů k Ústavě čl. 24/2.

Další noviny
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio