VSTAL Z MRTVÝCH KRISTUS! ХPИCTOC BOCKPECE! ΧPIΣTOΣ ANEΣTH!

19.04.2014

 POUČNÉ SLOVO SVATÉHO OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

 arcibiskupa cařihradského, na svatý a světlý den slavného a spasitelného vzkříšení Krista Boha našeho.

 

 Je-li kdo nábožný a bohabojný, pokochej se touto blahou a jasnou slavností. Je-li kdo sluhou moudrým, vejdiž s veselím v radost Pána svého. Strádal-li kdo tím, že se postil, obdržiž nyní odměnu. Pracoval-li kdo od první hodiny, přijmiž dnes mzdu spravedlivou. Přišel-li kdo po třetí hodině, nechť koná slavnost s díky. Dospěl-li kdo po šesté hodině, nezoufej, neboť nic mu nebude ubráno. Dospěl-li kdo po deváté hodině, ať přistoupí bez rozpaků a bázně. Dostihl-li kdo o jedenácté hodině, neboj se, že si prodlel: neboť Vládce jest laskavý a přijme posledního jako prvního; uspokojí toho, kdo přišel o jedenácté hodině, právě tak, jako dělníka od hodiny první; milostiv jest k poslednímu a laskavý k prvnímu; i onomu dává i tohoto obdaruje; přijímá skutky a vítá úmysly; váží si činnosti a chválí návrhy. Pročež vejděte všichni v radost Pána svého. I první i druzí mzdu přijměte.

 Bohatí i chudí společně jásejte; zdrženliví i nedbalí ctěte tento den. Kdo se postili i kdo se nepostili, radujte se dnes. Stůl jest plný, požívejte všichni. Pokrm jest připraven, nikdo ať neodchází lačný. Všichni požívejte hostiny víry, všichni přijměte bohatství dobroty.

 Nikdo ať nenaříká, že má nedostatek; zjeviloť se společné království. Nikdo ať nepláče nad přestupky, neboť z hrobu zazářilo odpuštění. Nikdo se neboj smrti, neboť nás vysvobodila smrt Spasitelova. Zničil ji ten, který od ní byl jat, a přemohl peklo, sestoupiv do něho. Zarmoutilo se toto, když okusilo z jeho těla. Předvídaje to, zvolal prorok Isaiáš: Peklo bylo plno trpkosti, když tebe tam dole potkalo. Bylo plno trpkosti, neboť bylo odstaveno. Bylo plno trpkosti, neboť bylo přemoženo, bylo plno trpkosti, neboť bylo umrtveno; bylo plno trpkosti neboť bylo sesazeno; bylo plno trpkosti, neboť bylo spoutáno. Přijalo tělo a připadlo Bohu. Přijalo zemi a utkalo se s nebem. Přijalo, co vidělo, a upadlo do toho, čeho nevidělo. Kde jest, smrti, osten tvůj? Kde tvé, peklo, vítězství? Kristus vstal, a tys svrženo. Kristus vstal, a padli démonové. Kristus vstal, a radují se andělé. Kristus vstal a vládne život. Kristus vstal a není nikoho v hrobě. Kristus vstal, z mrtvých, stav se prvencem zesnulých. Jemu sláva a panování na věky věkův. Amen.


Další noviny
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio